İCRA HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku alanında aşağıdaki davalarla ilgilenmektedir.
-T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz...
-İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
-Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
-İstihkak davaları
-İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
-İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
-Menfi tespit ve istirdat davaları
-İpoteğin paraya çevrilmesi
-Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

TOP